Hành Vi, Xung Đột

RỐI LOẠN HÀNH VI VẬN ĐỘNG
19/10/2019
Các rối loạn hành vi vận động :           Các bất thường về hành vi, biểu hiện vẻ mặt, và tư thế thường xảy ra trong tất cả các loại rối loạn tâm thần. Ngoại...
Hỗ trợ online Facebook